برجه که سماع روح بر پای شده است وآن دف چو شکر حریف آن نای شده است

برجه که سماعِ روح بر پای شده است وآن دف چو شکر حریفِ آن نای شده است

سودای قدیم آتش افزای شده است، آن های تو کو که وقتِ هیهای شده است