من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول، مرا از آن چه که خدمت قبول یا نه قبول

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.5 دقیقه

من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول مرا از آن چه که خدمت قبول یا نه قبول

نه دستِ با تو در آویختن نه پای گریز نه احتمالِ فراق و نه اختیارِ وصول

کمندِ عشق نه بس بود زلفِ مفتولت که روی نیز بکردی ز دوستان مفتول

من آنم ار تو نه آنی که بودی اندر عهد به دوستی […]

ابریست که خون دیده بارد غم تو، زهریست که تریاق ندارد غم تو

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.9 دقیقه

ابریست که خونِ دیده بارَد غمِ تو زهریست که تریاق ندارد غم تو

در هر نفسی هزار محنت زده را بی دل کند و ز دین بر آرَد غم تو

عشق تو ز خاص و عام پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.0 دقیقه

عشقِ تو ز خاص و عامْ پنهان چه کنم، دردی که ز حد گذشت درمان چه کنم

خواهم که دلم به دیگری میل کند من خواهم و دل نخواهد ای جان چه کنم

همی‌زنم نفس سرد بر امید کسی که یاد ناورد از من به سال‌ها نفسی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.3 دقیقه

همی‌زنم نفسِ سرد بر امیدِ کسی که یاد ناورد از من به سال‌ها نفسی

به چشمِ رحم به رویم نظر همی‌نکند به دستِ جور و جفا گوشمال داده بسی

دلم ببرد و به جان زینهار می‌ندهد، کسی به شهرِ شما این کند به جای کسی

به هر چه در نگرم نقشِ روی او بینم که دیده در همه […]

چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان، دل از انتظار خونین دهن از امید خندان

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.3 دقیقه

چه خوش است بوی عشق از نفس نیازمندان دل از انتظار خونین دهن از امیدْ خندان

مگر آن که هر دو چشمش همه عمر بسته باشد به ورع خلاص یابد ز فریبِ چشم بندان

نظری مباح کردند و هزار خون معطّلْ دلِ عارفان ببردند و قرار هوشمندان

سرِ کوی ماه رویان همه روز فتنه باشد ز معربدان و […]