ساقیا این می از انگور کدامین پشته‌ست، که دل و جان حریفان ز خمار آغشته‌ست

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.0 دقیقه

ساقیا این مِی از انگور کدامین پشته‌ست که دل و جانِ حریفان ز خمار آغشته‌ست

خمِّ پیشین بگُشا و سرِ این خم بربند که چو زهر است نشاطِ همگان را کشته‌ست

بندْ این جامِ جفا جامِ وفا را برگیر تا نگویند که ساقی ز وفا برگشته‌ست

دردِه آن بادۀ اوّل که مبارک باده‌ست مگْسل آن رشتۀ اوّل که […]

1 هفته قبل

ندا رسید به عاشق ز عالم رازش، که عشق هست براق خدای می‌تازش

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.9 دقیقه

ندا رسید به عاشق ز عالمِ رازش که عشقْ هست براقِ خدایْ می‌تازش

تبارک الله در خاکیان چه باد افتاد چو آبِ لطف بجوشید ز آتشِ نازش

گرفت شکلِ کبوتر ز ماه تا ماهی ز عشقِ آنکِ درآید به چنگلِ بازش

گرفت چهرۀ عشّاق رنگ و سکّۀ زر ز عشقِ زرگرِ ما و ز لذّتِ گازش

در آن هوا […]

2 هفته قبل

آن ره که بیامدم کدامست، تا بازروم که کار خامست

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.1 دقیقه

آن ره که بیامدم کدام است تا باز رَوَم که کارِ خام است

یک لحظه ز کوی یار دوری در مذهبِ عاشقان حرام است

اندر همه دِه اگر کسی هست والله که اشارتی تمام است

صَعوه ز کجا رَهَد که سیمرغ پابستۀ این شگرفْ دام است

آواره دلا میا بدین سو، آن جا بنِشین که خوش مقام است

آن نُقل […]

2 هفته قبل

بشنیده‌ام که عزم سفر می‌کنی مکن، مهر حریف و یار دگر می‌کنی مکن

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 7.3 دقیقه

بشْنیده‌ام که عزمِ سفر می‌کنی، مکن، مِهرِ حریف و یارِ دگر می‌کنی، مکن

تو در جهانْ غریبی غربت چه می‌کنی، قصدِ کدام خسته جگر می‌کنی مکن

از ما مدزد خویش به بیگانگان مرو دزدیده سوی غیر نظر می‌کنی مکن

ای مه که چرخ زیر و زبر از برای توست ما را خراب و زیر و زبر می‌کنی مکن

چه […]

2 هفته قبل

چون ذره به رقص اندرآییم، خورشید تو را مسخر آییم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.5 دقیقه

چون ذرّه به رقص اندر آییم خورشیدِ تو را مسخّر آییم

در هر سحری ز مشرقِ عشقْ همچون خورشید ما بر آییم

در خشک و ترِ جهان بتابیم نی خشک شویم و نی تر آییم

بس نالۀ مس‌ها شنیدیم کای نور بتاب تا زر آییم

از بهرِ نیاز و دردِ ایشان ما بر سرِ چرخ و اختر آییم

از سیمبری […]

2 هفته قبل