من آن ماهم که اندر لامکانم مجو بیرون مرا در عین جانم

من آن ماهم که اندر لا مکانم مجو بیرون مرا در عینِ جانم

تو را هر کس به سوی خویش خواند تو را من جز به سوی تو نخوانم

مرا هم تو به هر رنگی که خوانی اگر رنگین اگر ننگین ندانم

گهی گویی خلاف و بی وفایی بلی تا تو چنینی من چنانم

به پیشِ کور هیچم من چنانم به پیشِ گوشِ کر من بی زبانم

گلابه چند ریزی بر سرِ چشمْ فروشو چشم از گل من عیانم

لباس و لقمه‌ات گل‌های رنگین تو گل خواری نشایی میهمانم

گل است این گل در او لطفی‌ست بنْگر چو لطفِ عاریَت را واستانم

من آبِ آب و باغِ باغم ای جان هزاران ارغوان را ارغوانم

سخن کشتیّ و معنی همچو دریا درآ زوتر که تا کشتی برانم