ای دوست به هر سخن کسی یار کُشد، وانگاه چه یار، یار غمخوار کشد

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

ای دوست به هر سخن کسی یار کُشد

وانگاه چه یار، یار غمخوار کشد

خود دوست مگیر، دشمنی گیر مرا

کس دشمن خویش را چنین زار کشد

منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم، من از آن خار کشانم که شود خار حریرم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 8.2 دقیقه

منم آن کس که نبینم بزنم فاخته گیرم، من از آن خار کشانم که شود خار حریرم
به که مانم به که مانم که سُطُرلابِ جهانم، همه اشکالِ فلک را به یکایک بپذیرم
ز پسِ کوهِ معانی علَمِ عشق برآمد، چو علمدار برآمد برهاند ز زحیرم
ز سحر گر بگریزم تو یقین دان که خفاشم، ز ضرر گر بگریزم تو یقین دان که ضریرم
چو ز بادی بگریزم چو خسم سُخرهٔ بادم، چو دهانم نپذیرد به خدا خام و خمیرم
نه چو خورشیدِ جهانم شهِ یک روزهٔ فانی، که نیندیشد و گوید که چه میرم که بمیرم
نه چو گردون نه چو چرخم نه چو مرغم نه چو فرخم، نه چو مرّیخِ سَلَح‌کش نه چو مه نیمه وزیرم
چو منی خوار نباشد که تویی حافظ و یارم، برِ خلق ابن قلیلم برِ تو ابن کثیرم
هنرِ خویش بپوشم ز همه تا نخرندم، به دو صد عیب بلنگم که خرد جز تو امیرم
نخورم جز جگر و دل که جگرگوشهٔ شیرم، نه چو یوزانِ خسیسم که بوَد طعمه پنیرم
ز شرر زان نگریزم که زرم نی زرِ قلبم، ز خطر زان نگریزم که در این ملکِ خطیرم
همگان مُردنیانند، نمایند و نپایند، تو بیا کآبِ حیاتی که ز تو نیست گزیرم
تو مرا جانِ بقایی که دهی جام حیاتم، تو مرا گنج عطایی که نهی نامْ فقیرم
هله بس کن هله بس کن، کم آواز جرس کن، که کُهم من نه صدایم قلمم من نه صریرم
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلاتن، هله می گوی و مزن دم ز شهنشاه شهیرم

ز یکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم، چو برویید نباتش چو شکر بست زبانم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.7 دقیقه

ز یکی پسته دهانی صنمی بسته دهانم، چو برویید نباتش چو شکر بست زبانم
همه خوبیِّ قمر او همه شادی‌ست مگر او، که از او من تنِ خود را ز شکر بازندانم
تو چه پرسی که کدامی تو در این عشق چه نامی، صنما شاهِ جهانی ز تو من شادِ جهانم
چو قدح ریخته گشتم به تو آمیخته گشتم، چو بدیدم که تو جانی مَثَلِ جان پنِهانم
وگرم هست اگر من بنِه انگشت تو بر من، که من اندر طلبِ خود سرِ انگشت گزانم
چو از او در تک و تابم ز پِی‌اش سخت شتابم، چو مرا بُرد به نارم دو چو خود بازستانم
چو شکرگیرِ تو گشتم چو من از تیرِ تو گشتم چه شد ار بهرِ شکارت شکند تیر و کمانم
چو صلاحِ دل و دین را مهِ خورشیدِ یقین را به تو افتاد محبّت تو شدی جان و روانم

من تجربه کردم صنمِ خوش‌خو را، سیلابِ سیه تیره نکرد آن جو را

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

من تجربه کردم صنمِ خوش‌خو را، سیلابِ سیه تیره نکرد آن جو را

یک روز گِرِه نبست او ابرو را، دارم پیِ مرگ و زندگانی او را

ما اطیب ما الذ ما احلانا، کنّا مهجا ولم نکن ابدانا

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.6 دقیقه

ما اطیب ما الذ ما احلانا، کنّا مهجا ولم نکن ابدانا
ان شا بنا کرامه مولانا، یعفوو یعیدنا کما ابدانا