مرا گویی چه سانی من چه دانم، کدامی وز کیانی من چه دانم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.5 دقیقه

مرا گویی چه سانی من چه دانم کدامی وز کیانی من چه دانم

مرا گویی چنین سرمست و مخمور ز چه رطلِ گرانی من چه دانم

مرا گویی در آن لب او چه دارد کز او شیرین زبانی من چه دانم

مرا گویی در این عمرت چه دیدی بِهْ از عمر و جوانی من چه دانم

بدیدم آتشی اندر […]

باز فرو ریخت عشق از در و دیوار من، باز ببرید بند اشتر کین دار من

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 6.7 دقیقه

باز فرو ریخت عشق از در و دیوارِ من باز ببُرّید بند اشترِ کین دار من

بارِ دگر شیرِ عشق پنجۀ خونین گشاد تشنۀ خون گشت باز این دلِ سگ‌سار من

باز سرِ ماه شد نوبتِ دیوانگی‌ست آه که سودی نکرد دانشِ بسیارِ من

بارِ دگر فتنه زاد جَمرۀ دیگر فتاد خوابِ مرا بست باز دلبرِ بیدارِ من

صبرِ […]

آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفته‌ست پا، با تو بگویم حال او، برخوان اذا جاء القضا

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 24.3 دقیقه

آن خواجه را در کوی ما در گِل فرورفته‌ست پا، با تو بگویم حالِ او بر خوان اذا جاء القضا

جبّاروار و زفت او دامن کشان می‌رفت او تسخر کنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را

بس مرغِ پرّان بر هوا از دام‌ها فرد و جدا می‌آید از قبضهْٔ قضا بر پرِّ او تیرِ بلا

ای خواجه سرمستک […]

مستیِ امروزِ من نیست چو مستیّ دوش، می‌نکنی باورم کاسه بگیر و بنوش

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 6.5 دقیقه

مستیِ امروزِ من نیست چو مستیّ دوش می‌نکنی باورم کاسه بگیر و بنوش

غرق شدم در شراب عقلِ مرا برد آب گفت خرَد الوداع بازنیایم به هوش

عقل و خرَد در جنون رفت ز دنیا برون چونکِ ز سر رفت دیگ چونکِ ز حد رفت جوش

این دلِ مجنونِ مست بند بدرّید و جست با سرِ مستان مپیچ […]

نبود چنین مه در جهان ای دل همین جا لنگ شو، از جنگ می‌ترسانیم گر جنگ شد گو جنگ شو

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 10.5 دقیقه

نبوَد چنین مه در جهان ای دل همین جا لنگ شو، از جنگ می‌ترسانیم، گر جنگ شد گو جنگ شو

ماییم مستِ ایزدی زان باده‌های سرمدی، تو عاقلیّ و فاضلی در بندِ نام و ننگ شو

رفتیم سویِ شاهِ دین با جامه‌های کاغذینْ تو عاشقِ نقش آمدی همچون قلم در رنگ شو

در عشقِ جانان جان بِدِه بی […]

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرون خویش، خون انگوری نخورده باده شان هم خون خویش

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 7.9 دقیقه

عارفان را شمع و شاهد نیست از بیرونِ خویش خونِ انگوری نخورده باده‌شان هم خونِ خویش

هر کسی اندر جهان مجنونِ لیلیّی شدند عارفان لیلیِّ خویش و دم به دم مجنونِ خویش

ساعتی میزانِ آنی ساعتی موزونِ این بعد از این میزانِ خود شو تا شوی موزونِ خویش

گر تو فرعونِ منی از مصرِ تن بیرون کنی در […]