گرم در گفتار آمد آن صنم، این الفرار، بانگ خیزا خیز آمد در عدم، این الفرار

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.0 دقیقه

گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار بانگِ خیزا خیز آمد در عدم این الفرار

صد هزاران شعله بر درْ صد هزاران مشعله، کیست بر در، کیست بر در، هم منم این، الفرار

از درون نی آن منم گویان که بر در کیست آن هم منم بر در که حلقه می‌زنم، این الفرار

هر که پندارد دو […]

آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفته‌ست پا، با تو بگویم حال او، برخوان اذا جاء القضا

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 24.6 دقیقه

آن خواجه را در کوی ما در گِل فرورفته‌ست پا با تو بگویم حالِ او بر خوان اذا جاء القضا

جبّار وار و زفت او دامن کشان می‌رفت او تسخر کنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را

بس مرغِ پرّان بر هوا از دام‌ها فرد و جدا می‌آید از قبضهْٔ قضا بر پرِّ او تیرِ بلا

ای خواجه […]

من آن ماهم که اندر لامکانم مجو بیرون مرا در عین جانم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.9 دقیقه

من آن ماهم که اندر لا مکانم مجو بیرون مرا در عینِ جانم

تو را هر کس به سوی خویش خواند تو را من جز به سوی تو نخوانم

مرا هم تو به هر رنگی که خوانی اگر رنگین اگر ننگین ندانم

گهی گویی خلاف و بی وفایی بلی تا تو چنینی من چنانم

به پیشِ کور هیچم من […]

اگر زهر است اگر شکر چه شیرین است بی خویشی، کله جویی نیابی سر، چه شیرین است بی خویشی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.5 دقیقه

اگر زهر است اگر شکّر چه شیرین است بی‌خویشی، کُلَهْ جویی نیابی سر چه شیرین است بی خویشی

چو افتادی تو در دامش چو خوردی بادهٔ جامش برون آیی نیابی در چه شیرین است بی خویشی

مترس آخِر نه مَردی تو بجنب آخر نمُردی تو بده آن زر به سیمین بر چه شیرین است بی خویشی

چرا تو […]

ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را، درده می ربانی دل‌های کبابی را

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 6 دقیقه

ساقی ز شرابِ حق پُر دار شرابی را دردِه مِیِ ربّانی دل‌های کبابی را

کم گوی حدیثِ نان در مجلسِ مخموران جز آب نمی‌سازد مر مردمِ آبی را

از آب و خطابِ تو تن گشت خرابِ تو آراسته دار ای جان زین گنجِ خرابی را

گلزار کند عشقت آن شورۀ خاکی را دربار کند موجت این جسمِ سحابی […]

در لطف اگر بروی شاه همه چمنی، در قهر اگر بروی که را ز بن بکنی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.6 دقیقه

در لطف اگر بروی شاهِ همه چمنی در قهر اگر بروی که را ز بن بکنی

دانی که بر گل تو بلبل چه ناله کند املی الهوی اسقا یوم النوی بدنی

عقل از تو تازه بوَد جان از تو زنده بوَد تو عقلِ عقلِ منی تو جانِ جانِ منی

من مستِ نعمتِ تو دانم ز رحمتِ تو کز […]