آن دم که دررباید باد از رخِ تو پرده، زنده شود بجنبد هر جا که هست مُرده

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 6.3 دقیقه

آن دم که دررباید باد از رخِ تو پرده، زنده شود بجنبد هر جا که هست مُرده

از جنگْ سوی ساز آ، وز ناز و خشم بازآ، ای رخت‌های خود را از رختِ ما نورده

ای بخت و بامرادی کـاندر صبوحِ شادی آن جامِ کیقبادی تو داده ما بخورده

اندیشه کرد سَیْران در هجر و گشت سَکران، صافَت […]

من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول، مرا از آن چه که خدمت قبول یا نه قبول

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.5 دقیقه

من ایستاده‌ام اینک به خدمتت مشغول مرا از آن چه که خدمت قبول یا نه قبول

نه دستِ با تو در آویختن نه پای گریز نه احتمالِ فراق و نه اختیارِ وصول

کمندِ عشق نه بس بود زلفِ مفتولت که روی نیز بکردی ز دوستان مفتول

من آنم ار تو نه آنی که بودی اندر عهد به دوستی […]

آن خواجه را در کوی ما در گل فرورفته‌ست پا، با تو بگویم حال او، برخوان اذا جاء القضا

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 24.6 دقیقه

آن خواجه را در کوی ما در گِل فرو رفته است پا با تو بگویم حالِ او بر خوان اذا جاء القضا

جبّار وار و زفت او دامن کشان می‌رفت او تسخر کنان بر عاشقان بازیچه دیده عشق را

بس مرغِ پرّان بر هوا از دام‌ها فرد و جدا می‌آید از قبضهْٔ قضا بر پرِّ او تیرِ […]

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی، تو نه بر آنی که منم من نه بر آنم که تویی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.6 دقیقه

تو نه چنانی که منم من نه چنانم که تویی تو نه بر آنی که منم من نه بر آنم که تویی

من همه در حکمِ توام تو همه در خونِ منی گر مه و خورشید شوم من کم از آنم که تویی

با همه ای رشکِ پری چون سوی من بر گذری باش چنین تیز مران […]

ابریست که خون دیده بارد غم تو، زهریست که تریاق ندارد غم تو

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.9 دقیقه

ابریست که خونِ دیده بارَد غمِ تو زهریست که تریاق ندارد غم تو

در هر نفسی هزار محنت زده را بی دل کند و ز دین بر آرَد غم تو

گرم در گفتار آمد آن صنم، این الفرار، بانگ خیزا خیز آمد در عدم، این الفرار

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.0 دقیقه

گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار بانگِ خیزا خیز آمد در عدم این الفرار

صد هزاران شعله بر درْ صد هزاران مشعله، کیست بر در، کیست بر در، هم منم این، الفرار

از درون نی آن منم گویان که بر در کیست آن هم منم بر در که حلقه می‌زنم، این الفرار

هر که پندارد دو […]