در چاه فتاد دل برآرش، بیچاره و منتظر مدارش

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.6 دقیقه

در چاهْ فتاد دلْ برآرش، بیچاره و منتظر مدارش

ور وعده دهیش تا به فردا امروز بسوزد این شرارش

بخْشای برین اسیرِ هجران بر جانِ ضعیفِ بی قرارش

هرچند که ظالم است و مجرمْ مظلوم و شکسته دل شمارش

گشته‌ست چو لاله غرقهٔ خون، گشته‌ست چو زعفران عذارش

خواهد که به پیشِ تو بمیرد، این است همیشه کسب و کارش

یاری […]

1 ساعت قبل

گرم در گفتار آمد آن صنم این الفرار، بانگ خیزاخیز آمد در عدم این الفرار

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5 دقیقه

گرم در گفتار آمد آن صنم، این الفرار، بانگِ خیزاخیز آمد در عدم، این الفرار

صد هزاران شعله بر در صد هزاران مشعله، کیست بر در، کیست بر در، هم منم این، الفرار

از درون نی آن منم گویان که بر در کیست آن هم منم بر در که حلقه می‌زنم، این الفرار

هر که پندارد دو نیمم […]

3 سال قبل

تویی نقشی که جانها برنتابد، که قند تو دهانها برنتابد

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 2.4 دقیقه

تویی نقشی که جان‌ها برنتابد که قندِ تو دهان‌ها برنتابد

جهان گر چه که صد رو در تو دارد جمالت را جهان‌ها برنتابد

روان گشتند جان‌ها سوی عشقت که با عشقت روان‌ها برنتابد

درونِ دل نهان نقشی‌ست از تو که لطفش را نهان‌ها برنتابد

چو خلوتگاهِ جان آیی خمش کن که آن خلوت زبان‌ها برنتابد

بد و نیک ار ببینی […]

12 ماه قبل

ای غذای جان مستم نام تو، چشم عقلم روشن از انعام تو

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.5 دقیقه

ای غذای جانِ مستم نامِ تو، چشمِ عقلم روشن از انعام تو

عقلِ من دیوانه‌جانم مست شد تا چشیدم جرعه‌ای از جام تو

شش جهت از روی من شد همچو زر تا بدیدم سیمِ هفت اندام تو

حلقهٔ زلفِ توام دامی نهاد تا به حلق آویختم در دام تو

دشنهٔ چشمت اگر خونم بریخت جانِ من آسوده از دشنام […]

2 ماه قبل

ای غذای جان مستم نام تو، چشم و عقلم روشن از ایام تو

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.6 دقیقه

ای غذای جان مستم نامِ تو، چشم و عقلم روشن از ایام تو

شش جهت از روی من شد همچو زر تا بدیدم سیمِ هفت اندام تو

گفته بودی کز توام بگْرفت دل، من نخواهم در جهان جز کام تو

منتظر بنْشسته‌ام تا در رسد از پیِ جان خواستن پیغام تو

2 سال قبل

ای بر سر بازاری دستار چنان کرده، رو با دگران کرده ما را نگران کرده

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.4 دقیقه

ای بر سرِ بازاری دستار چنان کرده رو با دگران کرده ما را نگران کرده

ما را بگزیده لب کآیم برِ تو امشب وآن خلوتِ چون شکّر یا لب شکران کرده

با صِدقِ ابوبکری چون جمله همه مکری کو زهره که بشمارم این کرده و آن کرده

زهد از تو مباحی شد تسبیحْ صراحی شد جان را که […]

2 سال قبل