سری مکتوبات دارای پانویس سری مکتوبات دارای پانویس

ای غذای جان مستم نام تو، چشم و عقلم روشن از ایام تو

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.6 دقیقه

ای غذای جان مستم نامِ تو، چشم و عقلم روشن از ایام تو

شش جهت از روی من شد همچو زر تا بدیدم سیمِ هفت اندام تو

گفته بودی کز توام بگْرفت دل، من نخواهم در جهان جز کام تو

منتظر بنْشسته‌ام تا در رسد از پیِ جان خواستن پیغام تو

2 سال قبل

دلبر بیگانه صورت مهر دارد در نهان، گر زبانش تلخ گوید قند دارد در دهان

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.7 دقیقه

دلبرِ بیگانه صورت مِهر دارد در نهان، گر زبانش تلخ گوید قند دارد در دهان

از درون‌سو آشنا و از برونْ بیگانه‌رو، این چنین پرمهرْ دشمن من ندیدم در جهان

چونک دلبر خشم گیرد عشقِ او می گویدم عاشقِ ناشی مباش و رو مگردان هان و هان

راست مانَد تلخی دلبر به تلخیِّ شراب، سازوار اندر مزاج و […]

2 سال قبل

جان و جهان می‌روی جان و جهان می‌بری، کان شکر می‌کشی با شکران می‌خوری

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.9 دقیقه

جان و جهان می‌روی جان و جهان می‌بری، کانِ شکر می‌کشی با شکران می‌خوری

ای رخِ تو چون قمر تک مرو آهسته‌تر تا نخلد شاخِ گل سینۀ نیلوفری

چهرۀ چون آفتاب می‌بری از ما شتاب، بوی کن آخِر کباب زین جگرِ آذری

یک نظری گر وفاست هم صدقات شماست گر برسانی رواست شکرِ چنین تونگری*

تا جگرِ خونِ ما […]

2 سال قبل

مسلمانان مسلمانان مرا جانی‌ست سودایی، چو طوفان بر سرم بارَد از این سودا ز بالایی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.1 دقیقه

مسلمانان مسلمانان مرا جانی‌ست سودایی، چو طوفان بر سرم بارَد از این سودا ز بالایی

مسلمانان مسلمانان به هر روزی یکی شوری به کوی لولیان افتد از آن لولیِ سرنایی

مسلمانان مسلمانان ز جان پرسید کِای سابق ورای طورِ اندیشه حریفان را چه می‌پایی

مسلمانان مسلمانان بشویید از دلِ من دست کز این اندیشه دادم دل به دستِ […]

2 سال قبل