جود الشموس علی الوری اشراق، و وراء ها نور الهوی براق

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 2.1 دقیقه

جود الشموس علی الوری اشراق، و وراء ها نور الهوی براق

و وراء انوار الهوی لی سید، ضائت لنا بضیائه الافاق

ما اطیب العشاق فی اشواقهم، العشق ایضا نحوهم مشتاق

هموا لرؤیته فلاحت شمسه، حارت و کلت نحوه الاحداق

نادی منادی عاشقیه بدعوه، طفقوا الی صوت النداء و ساقوا

سکروا برؤیته و راح لقائه، لا تحسبوهم بعد ذاک افاقوا

ان شئت […]

ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را، درده می ربانی دل‌های کبابی را

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 6 دقیقه

ساقی ز شرابِ حق پُر دار شرابی را دردِه مِیِ ربّانی دل‌های کبابی را

کم گوی حدیثِ نان در مجلسِ مخموران جز آب نمی‌سازد مر مردمِ آبی را

از آب و خطابِ تو تن گشت خرابِ تو آراسته دار ای جان زین گنجِ خرابی را

گلزار کند عشقت آن شورۀ خاکی را دربار کند موجت این جسمِ سحابی […]