ساقی ز شراب حق پر دار شرابی را، درده می ربانی دل‌های کبابی را

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 6 دقیقه

ساقی ز شرابِ حق پُر دار شرابی را دردِه مِیِ ربّانی دل‌های کبابی را

کم گوی حدیثِ نان در مجلسِ مخموران جز آب نمی‌سازد مر مردمِ آبی را

از آب و خطابِ تو تن گشت خرابِ تو آراسته دار ای جان زین گنجِ خرابی را

گلزار کند عشقت آن شورۀ خاکی را دربار کند موجت این جسمِ سحابی […]