منابع و ماخذها منابع و ماخذها

ماخذها

اشعار

متن خام غزلیات غالبا از سایتهایی چون

استخراج شده است.

دیگر ماخذهای مفید به اشاره

که از همین دست منابع گِرد آورده‌اند.

*مرتبط با دیوانِ شمس ممکن است دارای خطای تایپی باشند در منظری برگرفته از نسخه‌ی بدیع الزمان فروزانفر.

کتب مقدّس

در گردآوری املا، تلفّظ و معانی نقل قول‌ها از قرآن از سایتهایی چون

بهره گرفته شده است.

بزرگان

در روایات و نقل‌قول‌ها و بازنشر مکتوبات سایت‌هایی چون

ماخذ بوده‌اند.

کلمات

معانی کلمات و لغات کمتر مرسوم در غزلیات را میتوان از سایت‌هایی نظیر

استخراج کرد.

مکتوبات

  • کلیات شمس تبریزی بر اساس تصحیح و طبع شادروان بدیع‌الزمان فروزان‌فر، تشخیص غزل‌های الحاقی و مقدمه از دکتر اردوان بیاتی

نما

بستر قالب فال‌نامه دوهزار و شانزده وردپرس است.