هزاران غم بدل اندوته دیرم، هزار آتش بجان افروته دیرم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.6 دقیقه

هزاران غم بدل اندوته دیرم، هزار آتش بجان افروته دیرم

بیک آهِ سحر کز دل برآرم هزاران مدّعی را سوته دیرم