نیست بر آیینهٔ دُردی‌کشان گردِ خلاف، می توان چون جام می دیدن تهِ دلهای صاف

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.8 دقیقه

نیست بر آیینهٔ دُردی‌کشان گردِ خلاف، می توان چون جام می دیدن تهِ دلهای صاف

زان شرابِ لعل سرگرمم که کمتر قطره اش سوخت کامِ لالهٔ آتش‌زبان را تا به ناف

بادهٔ بی درد از میخانهٔ دوران مجوی، لاله نتْوانست یک پیمانه مِی را کرد صاف

خاکسارانِ محبّت را شکوهِ دیگر است، سبزه از بال و پر سیمرغ دارد کوه قاف

ما کجا اندیشهٔ برگرد سرگشتن کجا، میکند خورشیدِ تابان ذرّه را گرم طواف

درنگیرد صحبتِ عشق و خرد با یکدگر، چون دو شمشیر است عقل و عشق و دل چون یک غلاف

رو نگردانند عشّاق از غبارِ حادثات، آبروی جوهر مردی بوَد گرد مصاف

هر صفت را از بهارستانِ قدرتْ صورتی‌ست، زان به شکلِ خنجرِ الماس می روید خلاف

غمزه اش از قحط دلْ دزدیده می آید به چشم، هیچ کافر برنگردد دستِ خالی از مصاف

هر که دستش بر زبان سبقت کند مرد است مرد، ورنه هر ناقص جوانمرد است در میدانِ لاف

در دلِ تنگم خیالِ طاقِ ابرویش ببین، گر ندیدستی دو تیغ بی امان در یک غلاف

در جواب این غزل گستاخ اگر پیش آمده است، قاسم انوار خواهد داشت صائب را معاف

اندر مصاف ما را در پیشِ رو سپر نی، و اندر سماع ما را از نای و دف خبر نی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.2 دقیقه

اندر مصاف ما را در پیشِ رو سپر نی، و اندر سماع ما را از نای و دف خبر نی

ما خود فنای عشقش ما خاکِ پای عشقش، عشقیم توی بر تو، عشقیم کل، دگر نی

خود را چو درنوردیم ما جمله عشق گردیم، سرمه چو سوده گردد جز مایه نظر نی

هر جسم کو عرَض شد جان و دلِ غرض شد، بگداز کز مرض‌ها ز افسردگی بتر نی

از حرصِ آن گدازِش وز عشقِ آن نوازش، باری جگر درونم خون شد مرا جگر نی

صدپاره شد دلِ من وآواره شد دلِ من، امروز اگر بجویی در من ز دل اثر نی

در قرصِ مه نگه کن هر روز می‌گدازد، تا در محاق گویی کاندر فلک قمر نی

لاغرتریِ آن مه از قربِ شمس باشد، در بُعدِ زفت باشد لیکش چنان هنر نی

شاها ز بهرِ جان‌ها زهره فرست مطرب، کفوِْ سماع جان‌ها این نای و دفِّ تر نی

نی نی که زهره چه‌بْوَد چون شمس عاجز آمد، درخورد این حراره در هیچ چنگ و خور نی

می‌رسد یوسُفِ مصری، همه اقرار دهید، می‌خرامد چو دو صد تُنگِ شکر، بار دهید

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 7.2 دقیقه

می‌رسد یوسُفِ مصری، همه اقرار دهید، می‌خرامد چو دو صد تُنگِ شکر، بار دهید

جان بدان عشق سپارید و همه روح شوید، وز پیِ صَدقه از آن رنگ به گلزار دهید

جمعِ رندان و حریفان همه یک‌رنگ شدیم، گرُوی‌ها بستانید و به بازار دهید

تا که از کفر وز ایمان بنَمانَد اثری این قدح را ز مِیِْ ‌شرع به کفّار دهید

اول این سوختگان را به قدح دریابید و آخرالامر بدان خواجهٔ هشیار دهید

در کمین است خرَد می‌نگرد از چپ و راست، قدحِ زفت بدان پیرَکِ طرّار دهید

هر که جنس است بر این آتشِ عشّاق نهید، هر چه نقد است به سرفتنه اسرار دهید

کار و بار از سرِ مستی و خرابی ببُرید، خویش را زود به یک بار بدین کار دهید

آتشِ عشق و جنون چون بزند بر ناموس، سر و دستار به یک ریشهٔ دستار دهید

جان‌ها را بگذارید و در آن حلقه روید، جامه‌ها را بفروشید و به خمّار دهید

مِیْ‌فروشیست سیَه‌کار و همه عور شدیم، پیرهن نیست کسی را مگر ایزار دهید

حاش‌لله که به تن‌ْ جامه طمع کرده بوَد، آن بهانه‌ست دلِ پاک به دلدار دهید

طالبِ جانِ صفا جامه چرا می‌خواهد، وآنک برده‌ست تن و جامه به ایثار دهید

عنکبوتی‌ست ز شهوت که تو را پرده کشد، جامه و تن زر و سر جمله به یک بار دهید

تا ببینید پس پرده یکی خورشیدی، شمس تبریز کز او دیده به دیدار دهید

بدار دست ز ریشم که باده‌ای خوردم، ز بیخودی سر و ریش و سِبال گم کردم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.7 دقیقه

بدار دست ز ریشم که باده‌ای خوردم، ز بیخودی سر و ریش و سِبال گم کردم

ز پیشگاه و ز درگاه نیستم آگاه، به پیشگاهِ خرابات روی آوردم

خرَد که گَرد برآورد از تکِ دریا، هزار سال دَوَد درنیابد او گَردم

فراختر ز فلک گشت سینه تنگم، لطیفتر ز قمر گشت چهره زردم

دُکانِ جمله طبیبان خراب خواهم کرد، که من سعادتِ بیمار و داروی دردم

شرابخانه عالم شده‌ست سینه من، هزار رحمت بر سینه جُوا مَردم

هزار حمد و ثنا مر خدای عالم را که دنگِ عشقم و از ننگِ خویشتن فردم

چو خاکِ شاه شدم ارغوان ز من رویید، چو ماتِ شاه شدم جمله لعب را بردم

چو دانه‌ای که بمیرد هزار خوشه شود، شدم به فضلِ خدا صد هزار چون مُردم

منم بهشتِ خدا لیک نامِ من عشق است، که از فشار رَهَد هر دلی کش افشُردم

رهد ز تیرِ فلک وز سنانِ مرّیخش هر آن مرید که او را به عشق پروردم

چو آفتابِ سعادت رسید سوی حمل، دو صد تموز بجوشید از دِیِ سردم

خموش باش که گر نی ز خوفِ فتنه بُدی  هزار پرده دریدی زبانِ من هر دم