چو با ما یار ما امروز جفت است، بگویم آنچ هرگز کس نگفته‌ست

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 2.3 دقیقه

چو با ما یارِ ما امروز جفت است بگویم آنچِ هرگز کس نگفته‌ست

همه مستند این جا محرمانند مَیَندیش از کسی غمّاز خفته‌ست

خزان خفت و بهاران گشت بیدار، نمی‌بینی درخت و گل شکفته‌ست

اگر یک روز باقی باشد از دِی زمین لب بسته است و گل نهفته‌ست

هلا در خواب کن اوباشِ تن را که گوهرهای جانی جمله سُفته‌ست

خمش کن زر دِهی زان در نیابی وگر محرم شوی بِستان که مفت است
 

2 سال قبل

بیاموز از پیمبر کیمیایی، که هر چت حق دهد می‌ده رضایی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.9 دقیقه

بیاموز از پیمبر کیمیایی، که هر چِت حق دهد می‌دِه رضایی

همان لحظه درِ جنّت گشاید چو تو راضی شوی در ابتلایی

رسولِ غم اگر آید برِ تو کنارش گیر همچون آشنایی

جفایی کز برِ معشوق آید نثارش کن به شادی مرحبایی

که تا آن غم بُرون آید ز چادر، شکرباری لطیفی دلربایی

به گوشه چادرِ غم دست درزن که بس خوب است و کرده‌ست او دغایی

در این کو روسبی باره منم من، کشیده چادرِ هر خوش‌لقایی

همه پوشیده چادرهای مکروه که پنداری که هست او اژدهایی

منِ جان‌سیر اژدرها پرستم، تو گر سیری ز جان بشنو صلایی

نبیند غم مرا الّا که خندان، نخوانم درد را الّا دوایی

مبارکتر ز غم چیزی نباشد که پاداشش ندارد منتهایی

به نامردی نخواهی یافت چیزی، خمش کردم که تا نجْهد خطایی

2 سال قبل

تو هر چند صدری شه مجلسی ز هستی نرستی در این محبسی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 3.5 دقیقه

تو هر چند صدری شهِ مجلسی ز هستی نرستی در این محبسی

بده وامِ جان گر وجوهیت هست، درآ مفلسانه اگر مفلسی

غریبان برستند و تو حبسِ غم، گه از بی کسیّ و گه از ناکسی

در این راهِ بیراه اگر سابقی چو واگردد این کاروان واپسی

لطیفانِ خُوش‌چشم هستند لیک به چشمت نیایند زیرا خسی

نَه بازی که صیّادِ شاهان شوی، برو سوی مردار چون کرکسی

نِه‌ای شاخِ ترّ و پذیرای آب، نه درخورد باغ و زر و مغرسی

برو سوی جمعی چو در وحشتی، بیفروز شمعی چرا مغلسی

چو استارگان اندر این برجِ خاک گهی گنّسی و گهی خنّسی

خمش کن مباف این دم از بهرِ بُرد، چو در برد ماندی تو خود اطلسی

2 سال قبل