در چشم آمد خیال آن دُر خوشاب، آن لحظه کزو اشک همی‌رفت شتاب

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

در چشم آمد خیالِ آن دُرْ خوشاب، آن لحظه کزو اشک همی‌رفت شتاب

پنهان گفتم به رازْ در گوشِ دو چشمْ مهمانِ عزیز است بیفزای شراب

زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم، زهی در راه عشق تو دل بریان که من دارم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.1 دقیقه

زهی سرگشته در عالم سر و سامان که من دارم، زهی در راهِ عشقِ تو دلِ بریان که من دارم

وگر در راهِ بازارِ غمِ عشقت خریدارم به صد جان‌ها بنفروشم ز عشقت آنچِ من دارم

برخیز و طواف کن بر آن قطب نجات، مانندۀ حاجیان به کعبه و عرفات

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

برخیز و طواف کن بر آن قطبِ نجات مانندۀ حاجیان به کعبه و عرفات

چه چفسیدی تو بر زمین چون گِلِ تر، آخر حرکات شد کلید برکات

بر خوان ازل گر چه ز خلقان غوغاست خوردند و خورند کم نشد خوان برجاست

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.0 دقیقه

بر خوانِ ازل گر چه ز خلقان غوغاست خوردند و خورند کم نشد خوان برجاست

مرغی که بر آن کوه نشست و برخاست بنْگر که در آن کوه چه افزود و چه کاست

برجه که سماع روح بر پای شده است وآن دف چو شکر حریف آن نای شده است

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.0 دقیقه

برجه که سماعِ روح بر پای شده است وآن دف چو شکر حریفِ آن نای شده است

سودای قدیم آتش افزای شده است، آن های تو کو که وقتِ هیهای شده است