افدی قمرا لاح علینا و تلالا، ما احسنه رب تبارک و تعالی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 2.2 دقیقه

افدی قمرا لاح علینا و تلالا، ما احسنه رب تبارک و تعالی

قد حل بروحی فتضاعفت حیاه، و الیوم نای عنی عزا و جلالا

ادعوه سرارا و انادیه جهارا، ان ابدلنی الصبوه طیفا و خیالا

لو قطعنی دهری لا زلت انادی، کی تخترق الحجب و یروین وصالا

لا مل من العشق و لو مر قرون، حاشاه ملالا بی حاشای ملالا

العاشق حوت و هوی العشق کبجر، هل مل اذا ما سکن الحوت زلالا

ظننتم ایا عذال ان قد عدلتم، تظنون ان الحق فیما عذلتم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.4 دقیقه

ظننتم ایا عذال ان قد عدلتم، تظنون ان الحق فیما عذلتم

و ما ضاء ذاک البدر الا لاهله، و غادرکم انواره فضللتم

فما مل من ذاق الصبابه و الهوی، و انکم ما ذقتم فمللتم

و ان ذقتموا ما ذقتموه بحقها، و لا مشرب العشاق یوما وصلتم

یا مخجل البدر اشرقنا بلالا، یا ساقی الروح اسکرنا بصهبا

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1.4 دقیقه

یا مخجل البدر اشرقنا بل لا، یا ساقی الروح اسکرنا بصهبا

لا تبخلن و اوفر راحنا مددا، حتی تنادم فی اخذ و اعطاء

دعنا ینافس فی الصهبآ من سکر، بالسکر یذهل عن وصف و اسما

خوابی الغیب قد املاتها مددا، راحا یطهر عن شح و شحنا