زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

عشّاق به یک دَم دو جهان دربازند، صد ساله بقا به یک زمان دربازند

عشّاق به یک دم دو جهان دربازند، صد ساله بقا به یک زمان دربازند

بر بوی دَمی هزار منزل بدوند وز بهر دلی هزار جان دربازند

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.9 دقیقه

آن دم که رسی به گوهر نا سفته، سرها به هم آورده و سِرها گفته

آن دم که رسی به گوهر نا سفته، سرها به هم آورده و سِرها گفته

کهدان جهان ز باد شد آشفته، بر تو بجوی چو مست باشی خفته

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخِر به هزار غصّه بگداخت مرا

اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخِر به هزار غصّه بگداخت مرا

چون مهرهٔ مِهرِ خویش می‌باخت مرا، چون من همه او شدم برانداخت مرا

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

اول به هزار لطف بنواخت مرا، آخِر به هزار غصّه بگداخت مرا

اوّل به هزار لطف بنْواخت مرا، آخِر به هزار غصّه بگْداخت مرا

چون مهرهٔ مِهرِ خویش می‌باخت مرا، چون من همه او شدم برانداخت مرا

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 1 دقیقه

هستم ز غمش چنان پریشان که مپرس، زان سان گرو بی سر و سامان که مپرس

هستم ز غمش چنان پریشان که مپرس، زان سان گرو بی سر و سامان که مپرس

ای مرغِ خیال، سوی او کن گذری، وانگه ز منش بپرس چندان که مپرس