هزاران غم بدل اندوته دیرم، هزار آتش بجان افروته دیرم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.6 دقیقه

هزاران غم بدل اندوته دیرم، هزار آتش بجان افروته دیرم

بیک آهِ سحر کز دل برآرم هزاران مدّعی را سوته دیرم

بوره یکدم بنالیم و بسوجیم، از آنرویی که هر دو تیره روجیم

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 0.8 دقیقه

بوره یکدم بنالیم و بسوجیم، از آنرویی که هر دو تیره روجیم

تهِ بلبل حاش لله مثلِ مو نی، نبو جز درد و غم یک عمر روجیم