زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.0 دقیقه

با روی تو کفر است به معنی نگریدن، یا باغ صفا را به یکی تره خریدن

با روی تو کفر است به معنی نِگریدن، یا باغِ صفا را به یکی ترّه خریدن

با پرّ تو مرغانِ ضمیرِ دل ما را در جنّتِ فردوس حرام است پریدن

اندر فلکِ عشق هر آن مَه که بتابد آن ابرِ تو است ای مه و فرض است دریدن

دشتی که چراگاهِ شکارانِ تو باشد شیران بنَیارند در آن دشت چریدن

هر عشق که از آتشِ حُسنِ تو نخیزد آن عشق حرام است و صلای فسُریدن

در باطنِ من جانِ من از غیرِ تو بُبرید، محسوس شنیدم من آواز بریدن

در خواب شود غافل از این دولتِ بیدار، از پوست چه شیره بُوَدَت در فشریدن

رنجورِ شقاوت چو بیفتاد به یاسینْ لا حول بوَد چاره و انگشت گزیدن

جز عشقِ خداوندی شمس الحقِ تبریز آن مویِ بَصَر باشد باید سِتَریدن

2 هفته قبل
زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.4 دقیقه

ای مه و ای آفتاب پیش رخت مسخره، تا چه زند زهره از آینه و جندره

ای مه و ای آفتاب پیشِ رخت مسخره، تا چه زند زُهره از آیِنه و جَندَره

پیش تو افتاده ماه بر رهِ سودای عشق، ریخته گلگونه‌اش یاوه شده قنجره

پنجره‌ای شد سماع سوی گلستانِ تو، گوش و دلِ عاشقان بر سرِ این پنجره

آه که این پنجره هست حجابی عظیم، رُو که حجابی خوش است هیچ مگو ای سِرِه

از شکرینی که هست بهر بخاییدنش لب همه دندان شده‌ست بر مَثَلِ دَستَره

دستِ دلِ خویش را دیدم در خُمره‌ای گفتم خواجه حکیم چیست در این خنبره

گفت شرابِ کسی کو همگی چرخ را با همه دولابِ جان می نخرد یک تره

کرّۀ گردونِ تند پیشش پالانی‌ای بر سرِ میدانِ او جانِ خر با توبره

ای شه فارغ از آن باشد در لشکرت نصرت بر میمنه دولت بر مَیسره

ای که ز تبریزِ تو عید جهان شمس دین هین که رسید آفتاب جانبِ بَره

2 هفته قبل
زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.1 دقیقه

بازرهان خلق را از سر و از سرکشی، ای که درون دلی چند ز دل درکشی

باز رهان خلق را از سر و از سرکَشی، ای که درونِ دلی چند ز دل درکشی

ای دلِ دل جانِ جان آمد هنگام آن زنده کنی مُرده را جانبِ محشر کشی

پیرهن یوُسفی هدیه فرستی به ما تا بدرد آفتاب پیرهن زرکشی

نیزه کشی بردری تو کمرِ کوه را چونکِ ز دریای غیب آیی و لشکر کشی

خاکِ درِ فقر را سرمه کَشِ دل کنی، چارُقِ درویش را بر سرِ سنجر کشی

سینۀ تاریک را گلشنِ جنّت کنی، تشنه دلان را سوارْ جانبِ کوثر کشی

در شکمِ ماهیی حجرۀ یونُس کنی یوسُفِ صدّیق را از بُنِ چَهْ برکشی

نفسِ شکم‌خواره را روزۀ مریم دهی، تا سوی بهرامِ عشق مرکبِ لاغر کشی

از غزل و شعر و بیت توبه دهی طبع را تا دل و جان را به غیب بی دم و دفتر کشی

سنبلۀ آتشین رسته کنی بر فلک، زُهرۀ مه‌روی را گوشۀ چادَر کشی

مفخرِ تبریزیان شمسِ حق ای وای من گر تو مرا سوی خویش یک دم کمتر کشی

2 هفته قبل
زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.4 دقیقه

به تن این جا به باطن در چه کاری، شکاری می‌کنی یا تو شکاری

به تن اینجا به باطن در چه کاری، شکاری می‌کنی یا تو شکاری

کز او در آیِنه ساعت به ساعت همی تابد عجب نقش و نگاری

مثالِ بازِ سلطان است هر نقش، شکار است او و می‌جوید شکاری

چه ساکن می‌نماید صورتِ تو، درونِ پرده تو بس بی قراری

لباست بر لبِ جوی و تو غرقه، از این غرقه عجب سر چون برآری

حریفت حاضر است آن جا که هستی، و لیکن گر بگوید شرم داری

به هر شیوه که گردد شاخِ رقصان نباشد غایب از باد بهاری

مجِهْ تو سو به سو ای شاخ از این باد، نمی‌دانی کز این باد است یاری

به صد دَستان به کارِ توست این باد، تو را خود نیست خویِ حق گزاری

از او یابی به آخِر هر مرادی، همو مستی دهد هم هوشیاری

بپرس او کیست، شمس الدّین تبریز، بجز در عشقِ او تا سر نخاری

4 هفته قبل
زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 5.4 دقیقه

ما قحطیان تشنه و بسیارخواره‌ایم، بیچاره نیستیم که درمان و چاره‌ایم

ما قحطیان تشنه و بسیارخواره‌ایم، بیچاره نیستیم که درمان و چاره‌ایم

در بزمْ چون عَقار و گهِ رزم ذوالفقار، در شُکر همچو چَشمه و در صبر خاره‌ایم

ما پادشاهِ رشوت‌باره نبوده‌ایم، بل پاره‌دوزِ خرقۀ دل‌های پاره‌ایم

از ما مپوش راز که در سینۀ تو ایم وز ما مدزد دل که نَه ما دل فشاره‌ایم

ما آبِ قُلزمیم نهان گشته زیرِ کاه، یا آفتابِ تن زده اندر ستاره‌ایم

ما را ببین تو مست چنین بر کنارِ بام، داند کنارِ بام که ما بی کناره‌ایم

مهتاب را چه ترس بوَد از کنارِ بام، پس ما چه غم خوریم که بر مه سواره‌ایم

گر تیردوز گشت جگرهای ما ز عشقْ بی‌ زحمتِ جگرْ تو ببین خون چه کاره‌ایم

قصُابِ دِه اگر چه که ما را بکشت زار هم می چریم در ده و هم بر قناره‌ایم

ما مُهره‌ایم و هم جهتِ مهره حقه‌ایم، هنگامه‌گیرِ دل شده و هم نظاره‌ایم

خاموش باش اگر چه به بُشرای احمدی همچون مسیح ناطقِ طفلِ گَواره‌ایم

در عشقِ شمس مفخرِ تبریز روز و شب بر چرخِ دیوکُش چو شهاب و شراره‌ایم

1 ماه قبل