در خانه دل ای جان آن کیست ایستاده، بر تخت شه که باشد جز شاه و شاه زاده

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.4 دقیقه

در خانۀ دل ای جان آن کیست ایستاده، بر تختِ شه که باشد جز شاه و شاهزاده

کرده به دست اشارت کز من بگو چه خواهی، مخمورِ مِی چه خواهد جز نُقل و جام و باده

نقلی ز دل معلّق جامی ز نورِ مطلق در خلوتِ هوالحق بزمِ ابد نهاده

ای بس دغل‌فروشان در بزمِ باده‌نوشان، هُش‌دار تا نیفتی ای مردِ نرم و ساده

در حلقۀ قلاشی زنهار تا نباشی چون غنچه چشم بسته چون گل دهان گشاده

چون آیِنه است عالمْ نقش کمالْ عشق است، ای مردمان که دیده است جزوی ز کلْ زیاده

چون سبزه شو پیاده زیرا در این گلِستان دلبر چو گل سوار است باقی همه پیاده

هم تیغ و هم کشنده هم کشته هم کِشَنده هم جمله عقل گشته هم عقل باده داده

آن شه صلاحِ دین است کو پایدار بادا دستِ عطاش دایم در گردنم قلاده

صنما چونک فریبی همه عیار فریبی، صنما چون همه جانی دل هشیار فریبی

زمان متوسط مطالعه (دو ثانیه برای هر کلمه): 4.5 دقیقه

صنما چونکِ فریبی همه عیّار فریبی، صنما چون همه جانی دلِ هشیار فریبی

سحری چون قمر آیی به خرابات درآیی بت و بتخانه بسوزی دل و دلدار فریبی

دلِ آشفته نگیری خرد خفته نگیری تو بدان نرگسِ خفته همه بیدار فریبی

ز غمت سنگ گدازد رمه با گرگ بسازد رمه و گرگ و شبان را تو به یک بار فریبی

چه کنم جان و بدن را چه کنم قوّتِ تن را که تو جبّارِ جهانی همه بیمار فریبی

قمرِ زنگی شب را تو کنی رومی مه‌رو همه کورانِ سیه را تو به انوار فریبی

همه را گوش بگیری شنوایی برسانی همه را چشم گشاییّ و به دیدار فریبی

تو نه آنی که فریبی ز کسی صرفه بجویی تو همه لطف و عطایی تو به ایثار فریبی

تو صلاحِ دل و دینی تو در این لطف چنینی که کمین خارِ فنا را سوی گلزار فریبی